• Scantling, 2007

Scantling, 2007, vinyl, nylon, epoxy, pigment, 18 x 34 x 19.5”